Allmänna villkor

Apix Messaging AB allmänna villkor

9/2022

1 BAKGRUND

1.1 Dessa Allmänna Avtalsvillkor (“Villkor”) gäller leverans och användning av det Tjänster (“Program”) som tillhandahålls av Apix Messaging AB (Organisationsnummer 556964-9287, “Leverantör”) och som för varje avtalsförhållandes del beskrivs närmare i Tjänstebeskrivningen. Om inte annat avtalas i Tjänstebeskrivningen, levereras Programmet via datanätet, i enlighet med dessa Villkor.

2 DEFINITIONER

2.1 I dessa Villkor avses med Användare en fysisk person som använder Programmet.

2.2 I dessa Villkor avses med Kund en fysisk eller juridisk person som har beställt behörighet till Programmet genom att registrera sig som användare, med order eller annat kundavtal, och där en Användare som representerar Kunden använder Programmet.

2.4 I dessa Villkor avses med Program en programhelhet som tillhandahålls av Leverantören och som som definieras i vald Tjänstebeskrivning.

2.5 I dessa Villkor avses med Prislista Leverantörens vid var tid gällande prislista eller prislistor där priserna på det Program eller de tjänster som levereras bestäms.

2.6 I dessa Villkor avses med Tjänstebeskrivning den beskrivning eller de beskrivningar som bifogats till avtalet om Programmets eller tjänstens funktioner, innehåll, tjänstenivå och användningsändamål.

2.7 I dessa Villkor avses med Information de uppgifter och filer som Kunden sparat i Programmet. Användarinformation är information som Programmet sparat om Användarens och Kundens användning av Programmet. Användarinformation och Information utgör nedan tillsammans Uppgifter.

2.8 I dessa Villkor avses med Sanktioner de sanktionslagar och -direktiv som tagits i bruk av Förenta nationerna, Europeiska unionen, Sverige, Finland och U.S.A och som förbjuder affärsverksamhet med personer eller sammanslutningar som definieras i bestämmelsen.

3 PROGRAMMETS INNEHÅLL OCH TJÄNSTENIVÅ

3.1 Programmets innehåll är förenligt med den valda Tjänstebeskrivningen.

3.2 Programmets bruksanvisning och driftsmiljökrav samt de aktuella kontaktuppgifterna till kundsupporten är tillgängliga, beroende på vald produktversion av Programmet, på Leverantörens webbplats, i Programmet eller på begäran hos Leverantören.

3.3 Programmet kan ändras allteftersom Leverantören vidareutvecklar Programmet. Leverantören har rätt att göra ändringar i Programmet som (a) riktar sig mot Programmets produktionsmiljö och inte påverkar Programmets innehåll eller tjänstenivå på ett försämrande sätt, (b) behövs för att avvärja ett datasäkerhetshot som riktas mot Programmet, (c) föranleds av lag eller myndighetsbestämmelse eller (d) efter att ha informerat Kunden om det i god tid på förhand.

3.4 Leverantören har rätt att utan att höra med Användaren eller Kunden förhindra åtkomst till Programmet om Leverantören misstänker att olämplig Information sparas i Programmet, att andra användares användning av Programmet kan äventyras med anledning av den Information som sparats i Programmet eller vid brott mot dessa Villkor eller lagstiftning.

3.5 Leverantören strävar efter att Programmet ska kunna användas kontinuerligt, men kan avbryta användningen av Programmet eller ändra Programmets innehåll alltid när det anses vara nödvändigt. Om inte annat avtalas om tjänstenivåerna i Tjänstebeskrivningen, förbinder sig Leverantören inte till Programmets specifika tjänstenivåer och ansvarar inte för eventuell sänkning av tjänstenivåerna eller deras konsekvenser.  Leverantören har rätt att avbryta tillhandahållandet av Programmet med anledning av bland annat installations-, ändrings- eller underhållsarbeten eller med anledning av säkerhetshot eller med anledning av lag eller annat myndighetskrav eller myndighetsanvisning.

3.6 Leverantören garanterar inte att kunden har ständig åtkomst till Programmet eller hur en leverantör som tillhandahåller telekommunikations- och internetanslutning eller en annan tredje part som påverkar användning av tjänsten producerar sina tjänster. Leverantören strävar efter att informera om service- och underhållsavbrott i så god tid som möjligt.

3.7 Programmet kan möjliggöra dataöverföring genom att använda API- eller SFTP-gränssnittet (”Gränssnitt”). Leverantören kan ändra eller begränsa användningen av Gränssnittet med samma skäl som övriga Programmet.

Om utomstående tjänsteleverantörers tjänster ansluts till Programmet med hjälp av Gränssnittet, ingår Kunden separata avtal med dessa tjänsteleverantörer där man kommer överens om tjänstevillkoren och dataskyddsförfaranden. Leverantören ansvarar inte för användningen av dessa tjänster eller deras kompabilitet med Programmet.

4 DATASKYDDSVILLKOR

4.1 Kunden är personuppgiftsansvarig (”Personuppgiftsansvarig” eller ”Kund”) i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning i fråga om de personuppgifter som gäller dess kunder, arbetstagare och övriga personer som Leverantören (”Personuppgiftsbiträde” eller ”Biträde”) behandlar i tjänsten för att genomföra den (”Kundens Personuppgifter”). Personuppgiftsansvarige ansvarar för Kundens Personuppgifter och för lagenligheten av behandlingen av dem i enlighet med den tillämpliga dataskyddslagstiftningen. Personuppgiftsansvarige ansvarar för alla nödvändiga åtgärder och för inhämtande, giltighet och upprätthållande av alla de rättigheter, samtycken och tillstånd som Personuppgiftsbiträdet  behöver för att genomföra tjänsten enligt denna punkt 4.   utan att bryta mot lag eller kränka tredje parts rättigheter. Kundens Personuppgifter och detaljerna kring behandlingen fastställs i dokumenten Beskrivning om behandlingen som beroende på produktversion av Programmet finns tillgängliga på Leverantörens webbplats eller kundsupportsida, i Programmet eller på begäran hos Leverantören.

4.2 Personuppgiftsbiträdet ansvarar för att den behandlar Kundens Personuppgifter för Personuppgiftsansvariges räkning i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning och på det sätt som krävs för att leverera tjänsten och med iakttagande av denna punkt 4.  Kundens Personuppgifter ska behandlas enligt Personuppgiftsansvariges rimliga skriftliga instruktioner. Personuppgiftsansvarige bekräftar att instruktionerna är fullständigt beskrivna i denna punkt 4. Om Personuppgiftsansvarige lämnar ytterligare instruktioner för hur Kundens Personuppgifter ska behandlas till Biträdet har Biträdet rätt att ta ut de ytterligare kostnader som detta medför och debitera för de arbeten som behövs för att följa instruktionerna. Om Biträdet av Personuppgifter inte kan iaktta instruktionerna informerar den omgående Personuppgiftsansvarige om det varefter parterna i samråd strävar efter att lösa frågan på ett ändamålsenligt sätt. Om frågan inte kan lösas inom en (1) månad har båda parterna rätt att säga upp det avtal som berör tjänsten som instruktionerna om behandlingen av Personuppgifter gäller med en uppsägningstid om två (2) månader. Personuppgiftsbiträdet meddelar omgående Personuppgiftsansvarige om instruktionen strider mot tillämpad dataskyddslagstiftning.   

4.3 Trots det som anges ovan har Leverantören och ett bolag som tillhör samma koncern rätt att inom juridiska gränser utnyttja de uppgifter som uppstått vid användningen av tjänsten och i samband med behandling av Kundens Personuppgifter enligt dokumentet Beskrivning om behandlingen för att utveckla (t.ex. automatisera funktioner), analysera och utvärdera den erbjudna tjänsten och sin tillhörande verksamhet samt för statistik förutsatt att det inte är möjligt identifiera en enskild fysisk person i slutresultatet och att skyldigheterna kring Leverantörens konfidentialitet iakttas.

 4.4 Personuppgiftsbiträdet ska förvara Kundens Personuppgifter konfidentiellt och säkerställa att de personer som har rätt att behandla Kundens Personuppgifter har förbundit sig till konfidentialitet eller att de omfattas av tillämplig lagstadgad sekretessplikt.

4.4 Med beaktande av den nyaste tekniken och kostnaderna, behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål samt riskerna, av varierande sannolikhetsgrad och allvar, för fysiska personers rättigheter och friheter ska den Personuppgiftsansvarige och Personuppgiftsbiträdet genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som motsvarar risken.

4.5 Biträdet informerar Personuppgiftsansvarige om en incident gällande Kundens Personuppgifter utan omotiverat dröjsmål när den observerats. Biträdet lämnar till Personuppgiftsansvarige de väsentliga uppgifter som är nödvändiga för fullgörandet av Personuppgiftsansvariges anmälningsskyldighet. Uppgifterna överlämnas i den omfattning som Biträdet har tillgång till och är medveten om. Biträdet ska åtgärda och begränsa inverkan av incidenten.

4.6 Biträdet hjälper Personuppgiftsansvarige på begäran och på kommersiellt godtagbara villkor att utöva den registrerades rättigheter och att fullgöra skyldigheterna enligt tillämplig dataskyddslagstiftning med beaktande av behandlingens art och uppgifterna som Biträdet har tillgång till.

4.7 På begäran överlämnar Biträdet det nödvändiga underlaget som visar att tillämplig dataskyddslagstiftning har iakttagits.

Leverantören har rätt att fakturera för den hjälp som nämns i denna punkt 4. 

4.8 När behandlingen av Kundens Personuppgifter inte längre är nödvändig, returnerar Biträdet på skriftlig begäran Kundens Personuppgifter till Personuppgiftsansvarige eller raderar uppgifterna och deras kopior. När det inte längre är nödvändigt att behandla Kundens personuppgifter i enlighet med detta avtal har Kunden möjligheten att självständigt ta en kopia av Kundens personuppgifter som sparats i tjänsten. På begäran av Kunden förstör Leverantören Kundens personuppgifter och ger Kunden ett bevis på att uppgifterna förstörts, såvida personuppgifterna inte behöver förvaras på grund av tvingande lagstiftning. Trots det tidigare nämnda har Leverantören rätt att lagra Kundens Personuppgifter för att iaktta tillämpad lagstiftning samt fullfölja sitt berättigade intresse såsom att visa att tjänsten har levererats på det sätt som överenskommits mellan parterna.

4.9 Kunden godkänner och samtycker till att Biträdets koncernbolag kan komma att behandla Kundens Personuppgifter för att producera tjänsten, och att Biträdet och motsvarande dess koncernbolag har rätt att använda underbiträden för behandlingen av Kundens Personuppgifter. Med varje underbiträde ingås ett skriftligt avtal som i tillämpliga delar innehåller skyldigheter i enlighet med denna punkt 4. för att skydda Kundens Personuppgifter. De använda underbiträdena beskrivs i dokumentet Beskrivning om behandlingen. Biträdet meddelar Kunden om ett nytt underbiträde innan behandlingen börjar.

Personuppgiftsansvarige har rätt att skriftligen motsätta sig användningen av ett nytt underbiträde inom två (2) veckor från informationen genom åberopandet av relevanta orsaker som rör dataskydd. I detta fall fortsätter Biträdet  behandlingen på avtalade villkor tills (i) parterna har avtalat om att behandlingen avslutas och att Kundens Personuppgifter återlämnas till Personuppgiftsansvarige eller överförs till en ny tjänsteleverantör, eller (ii) parterna har avtalat om det sätt på vilket behandlingen fortsätter och om de kostnader som hänför sig till det.  

4.10 Personuppgiftsansvarige godkänner att Kundens Personuppgifter kan behandlas av sådana underbiträden som är belägna utanför Personuppgiftsansvariges hemland. Om Kundens personuppgifter överförs till länder utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet vidtar Personuppgiftsbiträdet i Personuppgiftsansvariges ställe behöriga skyddsåtgärder för att trygga och säkerställa de registrerades rättigheter och friheter enligt kraven i tillämplig dataskyddslagstiftning. Biträdet kan för att fullgöra skyldigheterna enligt den tillämpliga dataskyddslagstiftningen i Personuppgiftsansvarige ställe till exempel ingå avtal om behandling av personuppgifter enligt de standardavtalsklausuler som EU-kommissionen godkänt.

4.11 Parterna konstaterar uttryckligen att Leverantören i samband med leveransen av tjänsten behandlar som personuppgiftsansvarig personuppgifter, som berör Kundens arbetstagare och beslutsfattare (t.ex. Kundens kontaktpersoner eller Programmets användare) eller andra personer (t.ex. personer som framkommer i Programmets Uppgifter). Dessa uppgifter behandlas för att tillhandahålla tjänsten, för felsökning, kundservice, fakturering, kommunikation, marknadsföring samt utveckling och erbjudande av nya tjänster samt för andra motsvarande ändamål (”Leverantörens Personuppgifter”). Leverantörens Personuppgifter samlas in från olika källor. De kan skapas i samband med användningen av tjänsten (t.ex. uppgifter som berör inloggning eller behandlingen av fakturor) eller inkluderas i Informationen som behandlas i Programmet (t.ex. bokföringsverifikatets uppgifter). Leverantören ansvarar för lagligheten hos den behandling som avses i denna punkt. Parterna är medvetna om att behandlingen kan medföra skyldigheter för både Kunden och Leverantören, såsom till exempel skyldighet att informera de personer som Leverantörens Personuppgifter gäller om behandlingen. Information om behandlingen av Leverantörens Personuppgifter finns på vår webbplats.    

4.12 Enligt dataskyddslagstiftningen har den registrerade rätt till insyn (insynsrätt), rätt att kräva att uppgifter rättas eller raderas eller att behandlingen begränsas. Leverantören svarar inte direkt på förfrågningar eller krav av de registrerade som ingår i Kundens Personuppgifter. Leverantören tillhandahåller Kunden en tjänst som möjliggör utövandet av insynsrätten. Expeditionsavgifter får tas ut för tjänsten.

4.13 Personuppgiftsansvarige och tillsynsmyndigheten har i enlighet med gällande datalagstiftning rätt att göra granskningar för att försäkra att Biträdet iakttar skyldigheterna som fastställts i avtalet vid behandlingen av Kundens Personuppgifter. Personuppgiftsansvarige kan göra en sådan granskning en gång per år. Granskningen kan även göras av en utomstående granskare förutsatt att den är förbunden till sådana konfidentialitetsskyldigheter, som rimligen kan godkännas av Biträdet. Parterna kommer i god tid på förhand överens om tiden för granskningen, dess omfattning, varaktighet och övriga detaljer. Granskningen ska göras så att den inte stör Personuppgiftbiträdets affärsverksamhet eller kränker Biträdets förbindelser gentemot tredje parter (inklusive med inte begränsat till Biträdets övriga kunder, partner och leverantörer. Personuppgiftsansvarige ska ersätta de kostnader som uppstår genom granskningen i enlighet med avtalet. 

5 IDENTIFIERINGSUPPGIFTER

5.1 Kunden förbinder sig till att se till att Kunden och alla utsedda Användare förvarar användarnamn, lösenord och varierande lösenord omsorgsfullt och separat från varandra. Kunden ska se till att utomstående inte får tag på ovan nämnda identifieringsuppgifter. Om identifieringsuppgifterna har hamnat i utomståendes besittning, eller Kunden har skäl att misstänka detta, är Kunden skyldig att omedelbart informera Leverantören om detta för att förhindra obehörig användning av Programmet. Leverantören har rätt att avbryta användningen av Programmet efter att Kunden meddelat att identifieringsuppgifterna eventuellt har hamnat i utomståendes besittning, tills nya identifieringsuppgifter har tagits i bruk.

5.2 Kunden svarar för förbindelser som ingåtts och för andra åtgärder som vidtagits med hjälp av identifieringsuppgifterna, tills Leverantören har mottagit ett meddelande om att identifieringsuppgifterna har kommit i utomståendes besittning och Leverantören har haft skälig tid att förhindra användningen av Programmet.

5.3 Identifieringsuppgifterna motsvarar, givna på det sätt som Programmet kräver, Kundens underskrift i tillämpliga delar.

5.4 Om Användaren har förvarat sina identifieringsuppgifter vårdslöst eller i övrigt genom sitt förfarande bidragit till att identifieringsuppgifterna kommit i utomståendes besittning, svarar Kunden för alla skador som orsakats Leverantören eller tredje parter med anledning av detta.

6 LEVERANTÖRENS ALLMÄNNA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

6.1 Leverantören producerar Programmet i enlighet med Villkoren, professionellt och omsorgsfullt. Leverantören har rätt att inkludera program som faller under öppen källkod i Programmet.

6.2 Leverantören informerar utan dröjsmål om omständigheter som kan förhindra användning av Programmet eller äventyrar datasäkerheten för kundens Information.

7 KUNDENS ALLMÄNNA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

7.1 Kunden har rätt att använda Programmet i enlighet med Villkoren i sin interna verksamhet.

7.2 Kunden eller Användaren har inte rätt att återförsälja eller i övrigt distribuera Programmet till tredje part.

7.3 Kunden ansvarar för anskaffning av de enheter, förbindelser och program som behövs för användning av Programmet samt för övrigdriftsmiljö för Programmet och för att de är i funktionsdugligt skick. Kunden ansvarar för skyddet för sina datasystem samt för telekommunikationskostnader och övriga motsvarande kostnader i anslutning till användning av Programmet. Kunden ansvarar för att enheter, förbindelser, program och datasystem stämmer överens med de driftsmiljökrav som Leverantören anger samt för att Programmet lämpar sig för Kundens användningsändamål.

7.4 Om inte annat avtalas, finns programmet på serverutrustning som tillhandahålls av Leverantören eller en tredje part. Kunden förbinder sig till att se till att Kunden eller utsedda Användare hos Kunden inte försöker kopiera Programmet från servern, undersöka, ändra eller kopiera Programmets källkod, i övrigt störa Programmets drift eller på otillåtet sätt försöka komma åt Programmets databas, kunduppgifter eller uppgifter som andra kunder sparat.

7.5 Kunden får inte tillåta användning av Programmet från ett sådant land som strider mot eventuella lagliga begränsningar för teknologiexport eller där användning av Programmet strider mot lagen eller kräver något som helst tillstånd eller försäkring eller som orsakar Leverantören ett ansvar eller en förpliktelse som avviker från eller är mer omfattande än detta avtal eller Finlands lag.

7.6 Kunden ansvarar för användning av Programmet, innehållet i Informationen och informationsutbyten som gjorts genom att använda Programmet.

7.7 Kunden försäkrar att Kunden, dess direkta och indirekta aktieägare eller delägare, och dess högsta ledargestalter inte är föremål för Sanktioner. Kunden förbinder sig till att utan dröjsmål meddela Leverantören ifall det under avtalsperioden skulle ske en förändring som leder till att denna försäkring inte längre stämmer. Oberoende av vad som avtalats om ansvarsbegränsningar ansvarar Kunden för alla skador, påföljdsavgifter och kostnader som orsakas ett företag som tillhör Accountor-koncernen på grund av att Kundens försäkring inte stämmer eller på grund av att Kunden försummar sin anmälningsskyldighet.

8 ANVÄNDARENS ALLMÄNNA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

8.1. Genom att använda Programmet förbinder sig Användaren till att följa dessa Villkor i egenskap av Användare. Programmet kan användas endast av en myndig person med rättshandlingsförmåga som befullmäktigats av kunden och i enlighet med dessa Villkor.

8.2 Användaren ska förvara sitt användarnamn och lösenord omsorgsfullt och de får inte avslöjas för tredje part. Användaren är ansvarig för användning av Programmet som görs med hans eller hennes användarnamn och lösenord. Användaren förbinder sig till att utan dröjsmål informera Leverantören om tredje parter får vetskap om lösenordet eller om misstänkt missbruk av användarnamnet och lösenordet. Användaren är på begäran av Leverantören skyldig att byta det lösenord som krävs för användning av Programmet, om detta behövs på grund av ett datasäkerhetshot som riktas mot Tjänsten.

8.3 Leverantören har för att garantera datasäkerheten och Programmets användbarhet rätt att bryta Användarens datakommunikationsförbindelse till Programmet, om Användaren inte använder Programmet när det är öppet.

9 PROGRAMMETS PRIS OCH BETALNINGSVILLKOR

9.1 Programmets pris och betalningsvillkor följer Leverantörens vid var tid gällande Prislista enligt vald Tjänstebeskrivning. Leverantören har rätt att justera priset genom att meddela detta senast trettio (30) dagar innan ändringen träder i kraft.

9.2 Priserna inkluderar vid var tid gällande offentliga avgifter som bestäms av myndigheterna, med undantag för mervärdesskatt. Mervärdesskatt tillkommer på priserna i enlighet med gällande bestämmelser. Om storleken på eller uppbördsgrunden för de offentliga avgifter som myndigheterna påför ändras på grund av en ändring i bestämmelserna eller beskattningspraxis, ändras priserna på motsvarande sätt.

9.3 Anmärkningar om fakturor ska göras inom tio (10) dagar från fakturans datum.

9.4 Om fakturan inte betalas senast på förfallodagen, tas en dröjsmålsränta i enlighet med gällande räntelag ut på det fördröjda beloppet, tills Leverantörens totala fordran med eventuella dröjsmålsräntor har betalats. Dröjsmålsräntan beräknas för varje dag efter förfallodagen. Förutom dröjsmålsränta har Leverantören rätt att förhindra användning av Programmet tills alla fordringar som Leverantören har på Kunden har betalats.

9.5 Kunden är skyldig att vid fördröjd betalning även betala skäliga påminnelse- och inkassoavgifter för fordringarna. Vid meningsskiljaktigheter som gäller fakturan ska den obestridda delen av fakturan betalas före förfallodagen.

10 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER OCH KUNDENS MATERIAL

10.1 Programmet är uteslutande Leverantörens och/eller tredje parts egendom och det kan skyddas av upphovsrätt eller annan immateriell rättighet. Användaren ges ingen annan behörighet till Programmet, tekniken eller innehållet än den behörighet till Programmet som framgår av dessa Villkor. Utifrån dessa Villkor ges ingen behörighet att använda Leverantörens eller Programmets firmanamn, logotyper, domännamn eller andra namn eller symboler i anslutning till varumärket. Leverantören har fri rätt att utan ersättning utnyttja inlämnade förbättringsförslag, kommentarer eller förslag.

10.2 Äganderätten och de immateriella rättigheterna till Informationen som sparats i Programmet hör till Kunden eller tredje part.

10.3 Kunden svarar för den Information som användarna sparat i Programmet och för att den har rätt att utnyttja Information och för att den inte kränker tredje parts rättigheter eller bryter mot gällande lagstiftning.

10.4 Kunden svarar för alla kostnader samt krav och yrkanden som ställs på Leverantören eller dess koncernbolag, vilka direkt eller indirekt föranleds av Informationen eller av att Kunden brutit mot dessa Villkor. Leverantören har rätt att själv försvara sig mot ovan nämnda krav, om den önskar.

10.5 Om inte något annat följer av Dataskyddsvillkoren i punkt 4. har Leverantören rätt att använda Informationen på följande sätt:

a) Leverantören kan fritt sammanställa och överlåta Uppgifter till koncernbolag eller tredje parter för uppgörande av statistikrapporter, förbättring av Programmet, produktion av informationstjänster samt andra motsvarande syften så att en enskild Kund, Användare eller annan fysisk person som utgör källan till Uppgiften inte kan specificeras, identifieras eller spåras direkt eller indirekt i den producerade statistiken, rapporterna eller informationstjänsten.

b) Leverantören kan på basen av Uppgifterna rikta sina egna eller tredje parters tjänster i Programmet till enskilda Användare eller Kunden. I detta sammanhang kan Uppgifter överlåtas på basen av inriktningen till ifrågavarande part som erbjuder tjänster med Kundens separata samtycke. Kunden kan emellertid förbjuda inriktade tjänster i Programmet.

c) Leverantören kan använda användningsuppgifter om användning av Programmet för fakturering och inriktning av marknadsföring. Leverantören kan dela dessa Användarens Uppgifter med underleverantörer och samarbetspartner.

d) Separat samtycke av Kunden behövs för att producera informationstjänster om Kundens ekonomiska ställning från Kundens Uppgifter och överlåtelse av Uppgifterna, om det inte ingår i Programmets innehåll enligt Tjänstebeskrivningen.

e) Leverantören kan behandla och till tredje parter överlåta Uppgifter där en enskild person kan identifieras endast i enlighet med eventuella instruktioner av Kunden och lagstiftningen gällande personuppgifter.

11 ANSVARSBEGRÄNSNING

11.1 Förutom de försäkringar som uttryckligen nämns i dessa Villkor ger Leverantören inga andra försäkringar om Programmets lämplighet för specifika syften, Programmets kvalitet, integriteten i tredje parters rättigheter eller relaterat till något annat.

11.2 Leverantören ansvarar inte för indirekta skador för Kunden. Beloppet på Leverantörens maximiersättning i alla fall är det sammanräknade priset utan mervärdesskatt som Kunden  betalat Leverantören för användning av Programmet under de två månader som föregår skadan och under detta avtalsförhållande sammanlagt högst tiotusen (10 000) euro.

12 SEKRETESS

12.1 Parterna eller deras anställda eller koncernbolag får inte använda eller yppa konfidentiell information som tillhör den andra parten på något annat sätt än i enlighet med dessa Villkor. Parterna ska behandla konfidentiell information som hör till den andra parten minst med samma omsorg som de behandlar sin egen konfidentiella information, förutsatt att den konfidentiella informationen alltid behandlas minst med skälig omsorg.

12.2 Leverantören har rätt att nämna Kunden i sin referensförteckning.

13 FORCE MAJEURE

13.1 Leverantören har rätt att flytta fram leveransdagen eller säga upp avtalet eller ändra Programmet utan att det medför påföljder för Leverantören, om den är förhindrad att idka sin näringsverksamhet av en orsak som den inte har haft skäl att beakta när avtalet ingicks och som är oberoende av den. En sådan händelse kan vara bland annat krig, upplopp, inre oroligheter, tvångsövertagande utförd av myndighet eller beslag för offentligt behov, import- eller exportförbud, naturkatastrof, avbrott i allmän trafik eller energidistribution, arbetskonflikt eller eldsvåda, av Leverantören oberoende störning i datatrafiken eller annan digital kommunikation eller någon annan orsak med lika betydande konsekvenser som är oberoende av Leverantören. Om den orsak som förorsakar fördröjningen pågår i över tre (3) månader, är Kunden berättigad att skriftligen säga upp avtalet.

14 GILTIGHET OCH UPPSÄGNING

14.1 Till avtalet hör som väsentliga delar följande dokument uppräknade i tillämpningsordning: 1) Kundavtal eller en ersättande order- eller registreringsblankett eller ett samarbetsavtal, 2) Tjänstebeskrivning, 3) Specialvillkor för Tjänstebeskrivning, 4) Prislista, 5) dokumenten Beskrivning om behandlingen 6) dessa Villkor.

14.2 Leverantören kan ändra dessa Villkor och andra gällande avtalsvillkor när lagstiftningen, avtalspraxis i branschen eller Programmets innehåll ändras eller av andra orsaker som hänför sig till Programmet. Genom att använda Programmet godkänner Användaren den gällande versionen. Kunden ska informeras om ändringar i villkoren senast trettio (30) dagar innan de träder i kraft via Programmet eller ett separat meddelande. Om Kunden inte godkänner ändringen i villkoren, kan den säga upp avtalet med en uppsägningstid på minst sex (6) månader och de ändrade villkoren träder inte i kraft under uppsägningstiden.

14.3 Om parterna inte avtalat om något annat gäller detta avtal tills vidare och Kunden och Leverantören kan säga upp detta avtal med en uppsägningstid på tre (3) månader. En behörighet till Programmet som avtalats för viss tid gäller till den avtalade tidpunkten.

14.4 En part kan säga upp avtalet med omedelbar verkan, om (i) den andra parten försätts i konkurs eller likvidation eller blir permanent insolvent, gör överföringar eller vidtar åtgärder som gynnar borgenärer eller (ii) den andra parten väsentligt bryter mot sina avtalsenliga skyldigheter och inte har korrigerat sin förseelse inom trettio (30) dagar efter att ha fått en anmärkning om detta av den andra parten.

14.5 Leverantören har rätt att häva avtalet eller begränsa fullföljandet av sina skyldigheter i enlighet med avtalet om Leverantören har ett motiverat skäl för det som beror på Sanktionerna. Leverantören ansvarar inte för en skada som en sådan upphävning eller begränsning orsakar.

14.6. Om Kunden inte använder ett sådant Program som Kunden erbjuds kostnadsfritt anses utebliven användning som definieras i Tjänstebeskrivningen som uppsägning av avtalet. Kundens behörighet till Programmet upphör när uppsägningstiden är över.

15 ALLMÄNNA VILLKOR

15.1 En part har inte rätt att ens delvis överföra avtalet utan den andra partens skriftliga samtycke. Leverantören kan dock när som helst överföra avtalet till sitt koncernbolag eller en tredje part i samband med företagsarrangemang eller rörelseförvärv eller när en väsentlig del av de tillgångsposter hos Leverantören som avtalet hänför sig till säljs. Leverantören har rätt att överföra sina fordringar baserade på avtalet till en tredje part genom att meddela detta skriftligen till Kunden. Leverantören har rätt att anlita underleverantörer för att producera tjänsten med beaktande av dataskyddsvillkoren enligt punkt 4.

15.2 Att ett bestämt villkor anses strida mot lagen, vara ogiltigt eller sådant att det inte kan tillämpas, påverkar inte lagenligheten, giltigheten eller tillämpningen av övriga villkor eller hela avtalet.  

15.3 Att en part inte utövar sin rättighet som baserar sig på detta avtal, begränsar inte partens rätt att i senare motsvarande fall åberopa avtalsvillkoren.

15.4 Detta avtal utgör inte någon typ av samföretag, anställningsförhållande eller franchising-, representations- eller annat konsortium mellan parterna och ger inte parterna rätt att företräda eller ingå något slags förbindelse, avtal eller löften för den andra partens räkning.

15.5 Alla uppgifter och meddelanden relaterade till detta avtal som sänds till den andra parten ska sändas skriftligen (i) som rekommenderat brev, varvid delgivningen anses ha kommit till partens kännedom sju (7) dagar från att det postades, (ii) som expressbrev, varvid delgivningen anses ha kommit till partens kännedom två (2) dagar från att det postades, (iii) per e-post, varvid delgivningen anses ha kommit till partens kännedom när det sändes eller (iv) genom att meddela om det i samband med Programmet. Delgivningar ska sändas till den officiella registrerade adressen eller en annan adress som angetts.

15.6 På detta avtal tillämpas Sveriges lag, med undantag för bestämmelserna i det gällande val av lag. Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Orten för skiljeförfarandet är Stockholm och förfarandets språk är svenska eller engelska. Den dom som skiljemannen ger är slutlig, bindande för båda parterna och den kan verkställas av vilken som helst behörig domstol. En part har rätt att ansöka om tillfällig säkringsåtgärd. Leverantörens yrkande på en fordran gällande ett penningbelopp avgörs vid en allmän domstol på svarandens hemort.